VOORBEHOUD
Copyright: Stichting ODIGIA-Instituut Den Haag NL
Tekst en afbeeldingen van deze Nikolaas-pagina(s) mogen niet gekopieerd worden.
Voor de Vrienden-Donateurs van de Stichting ODIGIA komt op de nieuwe site een versie van deze pagina's waarop zij de mogelijkheid krijgen tot afdrukken van meer tekst en vergrote afbeeldingen.

HEILIGE NIKOLAAS, BISSCHOP VAN MYRA,

KERKVORST EN WONDERDOENER

 

01. 100.00163 : Nikolaas / Noord-Russisch / ca. 1600 / 64 x 45,5 cm

04  000.09691 : Nikolaas, vita en wonderen / Russisch / ca. 1700 / 38,5 x 33,4 cm

 

  01 01  100.00163 : Nikolaas / Noord-Russisch / ca. 1600 / 64 x 45,5 cm    02 02  000.08467 : Nikolaas met wonderencyclus / Grieks / ca. 1600 / 45 x 37 cm    03 03  000.03999 : Nikolaas van Mojzaisk in kiot / Russisch / 16e eeuw / 49 x 41 (83) cm    04 04  000.09691 : Nikolaas, vita en wonderen / Russisch / ca. 1700 / 38,5 x 33,4 cm
 klik hier en elders in deze tekst op voor de bijschriften bij de illustraties

 
INHOUD  

FEESTDAG

INLEIDING

HISTORISCHE GEGEVENS

DE VERERING VAN DE HEILIGE NIKOLAAS IN MYRA

    De "nadagen" van de Nikolaas-verering in Myra

DE MONDIALE VERERING VAN DE HEILIGE NIKOLAAS

    Nikolaas' relieken in Bari

DE TWEEDE NIKOLAAS, ABT VAN HET SIONKLOOSTER

DE VERERING VAN NIKOLAAS IN RUSLAND

ICONOGRAFIE

    Voorkomen / Handgebaar / Het Evangelie / Fysionomie

    Verschijning van de Moeder Gods en Christus / Nikolaas-"portret"

NIKOLAAS ALS BESCHERMER VAN EEN SPECIFIEKE STAD

    Nikolaas van Mojzaisk / Nikolaas van Zaraisk / Nikolaas Velikoretskij

LEVEN EN WONDEREN VAN NIKOLAAS OP IKONEN

    Levenscyclus en wonderen / Moeder Gods Besednaja  index 

 

FEESTDAG

Op 6 december vieren alle orthodox christelijke kerken - van Azië tot Europa en in de diaspora over de hele wereld - het feest van de grote Kerkvader, Beschermer en Wonderdoener Nikolaas van Myra. Overal is deze dag voor het volk een der grootste kerkelijke en huiselijke feesten, kenmerkend voor troost en bescherming.

 

Maar ook "het Westen" heeft deze kerkvader geadopteerd als "Goed-heilig man". Die bij ons, vreemd genoeg, niet uit Turkije (Myra) of Italië (Bari) komt, maar uit Spanje en voor de Nieuwe Wereld als "Santa Claus" uit de Noordpool.

De goede man had in de 4de eeuw niet kunnen vermoeden dat hij nog eens de meest vereerde (en

commercieel meest succesvolle) 'uitdeler van goede gaven' zou worden.

Lieve Heilige Nikolaas - vergeef het ons.

 

In de Orthodoxe kerk wordt hij met twee troparia geëerd.

 

Troparion (1):

"Norm van het geloof, toonbeeld van zachtmoedigheid,

schittering van deemoed en schat van onthechting."

 

Troparion (2):

"Als de regel des geloofs en het voorbeeld der zachtmoedigheid

heeft de waarheid uwer daden U aan uw kudde getoond.

Daarom zijt gij door nederigheid groot,

en door armoede rijk geworden,

Vader en Hogepriester Nikolaas, bid Christus God, onze zielen te redden."

 

  05 05  000.04943 : Nikolaas kerkvorst en wonderdoener / Byzantijns- Macedonië / 15e eeuw / 20,5 x 14,5 cm    06 06  000.05538 : Nikolaas, portret / Russisch / 16e eeuw / 30,5 x 26,5 cm    07 07  000.07020 : Nikolaas, kerkvorst en wonderdoener / Russisch - Moskou / ca. 1500 / 31, x 26,5 cm    08 08  000.07106 : Nikolaas, bisschop en wonderdoener / Russisch / 17e eeuw / 68 x 57 cm

 

INLEIDING

Over de historische achtergrond van deze mysterieuze bis­schop zijn vele boeken en publicaties geschreven. Is alles waar over van hem wordt verteld, of is hij deels een Christelijke inter­pretatie van oude heidense legenden? En in hoeverre is "Nikolaas" een samenvatting van twee bisschoppen Nikolaas: die van Myra en die van Pinara ?

 

Nikolaas, de 4de eeuwse bisschop van Myra (het huidige Demre, gelegen in Lycië in zuidwest Turkije), werd al vroeg een van de grote persoon­lijk­heden van de Vroegchristelijke kerk. Hij is een hei­lige uit het Oosten, die door de hele chris­telijke kerk gelij­kelijk wordt vereerd. Historisch gezien is over Nikolaas van Myra weinig met zekerheid bekend. Misschien is dit maar goed ook, want Nikolaas is als legendarische heilige een veel interessantere figuur geworden dan de histori­sche.

 

 

 

 

Nu behoort de bisschop van Myra tot de heiligen, die tijdloos en voor alles typologische figuren zijn en die symbool staan voor de "levende" Christus. Veel grondtrekken van Jezus, zowel wat betreft de vita als de iconografie, vinden wij bij Nikolaas terug. Nikolaas is als geen andere heilige een representatie van Christus.

De viering van zijn feest, van zijn goedertierenheid, is boven de Kerk uit gestegen. Als symbool van "goed-heilig" representeert hij de menslievendheid, die voor de hele westerse wereld de erfenis is van het Geloof dat hij 1600 jaar geleden in woord en daad heeft uitgedragen en nog uitdraagt: vanaf een stoomboot tot "Santa Claus".

 09 09  000.09629 : Nikolaas, kerkvorst en wonderdoener / Russisch / 18e eeuw / 32,2 x 29 cm    

 

HISTORISCHE GEGEVENS

 

 

De oudste schrifte­lijke overlevering die verhaalt over de wondere daden van Nikolaas van Myra, stamt uit de tijd van Justinianus I (527-565). Dus 200 jaar na zijn leven.

 

Hierin wordt verhaald, hoe Nikolaas drie veldheren

be­hoedde voor een dodelij­ke berechting.

 

    10 10  000.09691 (detail - onthoofding) : 
Nikolaas, vita en wonderen / Russisch / ca. 1700 / 38,5 x 33,4 cm    

Dat Nikolaas tijdens de Diocletiaanse vervolgingen mar­telaar zou zijn geweest:

dat hij door keizer Constantijn uit de gevangenis bevrijd zou zijn:

dat hij aan het Concilie van Nicaea (325) zou hebben deelgenomen en daar Arius een oorvijg zou hebben gege­ven:

Veel legenden zijn maar dubieu­ze feiten waarvoor elk bewijs ontbreekt.

Wat blijft, zijn de volgende - redelijk aanneembare - historische ge­gevens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 kaart van Lycië   

Nikolaas is geboren in Patras (Patara), een havenstad in West Lycië, volgens de overlevering rond 270 n.Chr. De ouders zouden zijn overleden tijdens een pestepidemie en hun zoon een vermogen hebben nagelaten.

Nikolaas moet een rol hebben vervuld in de strijd tussen christenen en heidenen.

 

   12 12  000.08467 (detail - vernietiging tempel) : Nikolaas met wonderen-cyclus / Grieks / ca. 1600 / 45 x 37 cm     13 13  Griekse vaas met godin Leto     14 14  Griekse god Apollo     15 15  Artemis, godin van de jacht    

 

Dit mag men concluderen uit de legenden, waarin herhaaldelijk wordt gesproken over de vernietiging van heiligdommen en beelden van Leto en haar kinderen Apollo en Arte­mis, van Baäl en andere hei­dense goden. In deze verhalen mag men de strijd geschilderd zien van het christendom tegen het oude Griekse godendom.

 

De strijd tussen de christenen en de heidenen begon in de tweede of derde eeuw en werd in de vier­de eeuw beslecht, wan­neer keizer Con­stantijn de christenen de zegepalm aan­reikt. De bijdrage van Nikolaas kan op het laatst van die geloofsstrijd ge­plaatst worden.

Zijn naam "Nikolaas", die "over­winning van het volk" betekent, kan een erenaam zijn die betrekking heeft op de overwinning door het christelijke volk.

Al vroeg werd 6 december als zijn sterfdag herdacht.

 

DE VERERING VAN DE HEILIGE NIKOLAAS IN MYRA

 

De verering van de heilige Nikolaas is in Lycië begonnen. Het bewijs hiervoor is het veelvuldig gebruik van de naam Nikolaas in de vierde en vijfde eeuw in Lycië.

De christenen uit die tijd hadden de gewoonte hun kinderen naar beroemde martela­ren te vernoemen. Bij Nikolaas doet zich hier een vreemd feit voor, want hij was geen martelaar, die omwille van zijn geloof het leven had moeten laten.

 

   16 16  000.05323 (detail – graflegging) : Nikolaas Velikoretski met 8 taferelen / Russisch - Novgorod / ca. 1500 / 58 x 45,7 cm     17 en 18 17 en 18  000.8420 (detail – ontslapen en graflegging) : Nikolaas – vita en wonderen / Russisch - Jaroslavl’/ ca. 1700 / 40 x 35 cm     19 19  000.09691 (detail ontslapen) : Nikolaas, vita en wonderen / Russisch / ca. 1700 / 38,5 x 33,4 cm    

 

Wel werd hij - na zijn overlijden als bisschop van Myra - daar in een martyrion begraven, het­geen uitzonderlijk ge­noemd mag worden. Hoe het ook zij, de inwoners van Lycië gaven hun kinderen graag de naam Niko­laas.

 

Vanuit Lycië heeft de verering zich uitgebreid over het Byzantijnse rijk. Dat verliep aanvan­kelijk langzaam, maar later (ongeveer in het midden van de zesde eeuw) als Niko­laas in de hoofdstad Konstantinopel bekend raakt, verbreidt zijn roem zich snel.

In de wijk "Bla­chernen" verrees op de top van een heuvel een Nikolaaskerk, die vanwege zijn fraaie ligging alom werd geprezen. Helaas ging deze kerk verloren bij de verovering van Konstantinopel door de Turken in 1453. Vanuit Konstantinopel had de Nikolaas-cultus zich inmiddels verbreid naar alle gebieden van de Grieks-Byzantijnse Rijkskerk, naar Palestina, Athos, Italië en via de Balkan naar Rusland.

 

In de negende eeuw neemt ook rond het graf van Nikolaas in Myra zijn verering toe, al had Lycië reeds vroeg te lijden onder de Arabische gebiedsoorlogen. In 808 had Harun al Raschid de stad Myra veroverd en het heiligdom van Nikolaas met zijn grafplaats verwoest. Maar al gauw ging de mare, dat een verkeerd graf geschonden was en bloeide de verering van de 'ongeschonden' Nikolaas als nooit tevoren.

 

Een tweede Nikolaas.

 

Ook de literatuur over de heilige neemt in de negende eeuw een hoge vlucht en de -nu klas­sieke - legenden over Nikolaas worden vanaf dan graag aan het papier toevertrouwd. In deze latere eeuwen weet men ook het verschil niet meer tussen de bisschop uit Myra uit de vierde eeuw en een andere - inmiddels ook beroemde - Nikolaas, abt van het Sionklooster, die in de zesde eeuw leefde. (Zie verderop in dit verhaal.)

 

De legenden van beide bisschoppen Nikolaas vloeiden samen. Het resultaat is, dat uit de veelheid aan historie en legenden één Niko­laas is gevormd.

De roem van "de heilige Nikolaas van Myra" wordt dan bijna onbeschrijfelijk.

Pelgrims van India tot heel Europa rich­ten hun schreden naar Myra om enige tijd bij het gebeente van de heilige te verwij­len. Kosten noch moei­te worden gespaard om de heilige te gedenken, ter plaatse en na terugkeer in eigen land en stad.

 

In de negende eeuw ontstaat ook het gebruik de donderdag aan deze heilige te wijden. De apostelen, aan wier gedachtenis tot dan toe de donderdag gewijd was, moesten hiervoor wijken. Zonder twijfel mag Nikolaas vanaf dan de populairste

hei­lige van de Byzantijnse kerk worden genoemd. Zijn graf in Myra was een van de belangrijkste heiligdommen van het Byzantijnse christendom geworden.

 

In de elfde eeuw wordt de politieke situatie voor het christelijke Lycië onhoudbaar. De Arabie­ren veroveren Myra in 1034 en brandschatten de stad. Een paar monniken bleven in de verlaten stad om te waken over het martyrion van Nikolaas. In 1042 bouwden de Byzantijnse keizer Constantinos IX Monomachos en zijn echtgeno­te Zoë het heiligdom weer op, met gebruikmaking van de oude stenen. Maar de situatie verslechterde en in 1071 hebben de Seld­sjoeken Lycië systematisch verwoest­, daarbij ook grotendeels Nikolaas' heiligdom.

 

De "nadagen" van de Nikolaas-verering in Myra.

 

Hier wordt de historie van de verering van Nikolaas gesplitst in:

- een vervolg van de Orthodoxe Nikolaas-verering in het Turkse Myra

en

- de (Roomse) verering vanaf 1087 in het Italiaanse Bari.

(Zie hieronder bij: " De mondiale verering van de heilige Nikolaas")

 

   20 20  Sarcofaag van Nikolaas in Myra     21 21  Kerk van Nikolaas in Myra    

 

Om de draad niet kwijt te raken gaat deze beschrijving nu eerst verder met de historie in Myra. Want altijd is de roem van die stad verbon­den gebleven met de relieken van Nikolaas. Legenden verhalen over vele plaatselijke wonderen.

Zo zou in Myra uit het graf van Nikolaas nog lang wonderdadige en genees­krachtige olie gestroomd zijn. (Wat overigens ook beweerd wordt van Nikolaas' graf in Bari.)

 

Zoals hierboven al beschreven, bracht de 11de eeuw voor Myra een grote ommekeer in de verering van Nikolaas. Oost-Byzantium werd bezet en rond 1071 werd Lycië door de Seldsjoeken verwoest. Pelgrimage naar het graf van Nikolaas werd bemoeilijkt.

 

De kooplieden van het Italiaanse Bari hebben toen, in 1087, de relieken van Nikolaas "gered".

(Zie volgend hoofdstuk: "De mondiale verering".)

 

Gelukkig hadden de kooplieden van Bari in de haast enkele beenderen in het graf achtergelaten. Wat in latere eeuwen verdere verering in Myra mogelijk maakte.

 

De stippellijn toont Nikolaas' ongewilde postmortale zeevaart van Myra naar Bari. Van Oost-orthodox naar Rooms Katholiek. Van Byzantijnse 'gulle gever' tot kostwinner voor de Italianen. (Of was het toch zijn redding?)
    22 22 : Kaart van Myra en Bari    

 

In de dertiende eeuw lag het heiligdom van Nikolaas in Myra definitief op Turks grondgebied. De kerk van Nikolaas verviel en het drijfzand van de rivier de Myros bedekte de restanten. Eeuwen van verminderde pelgrimage naar Myra volgden.

 

In de 19de eeuw zond Tsaar Nikolaas I (1825-1855) van Rusland een expeditie naar de grafkerk van zijn naamheilige en beschermheilige van Rusland. De Russen kochten de grond van de Turken en bouw­den een nieuwe kerk boven het graf van Nikolaas. Ook die kerk verviel weer, doordat de Turken het behoud tegenwerkten. Ook de Grieks-Turkse oorlog van 1920-1922 heeft de verering in Myra geen goed gedaan.

 

Tussen 1962 en 1965 echter werd de kerk door de Turken gerestaureerd.

De schaarse beenderen, die nog ter plekke werden bewaard, werden bijgezet in een nieuw graf en er zijn ikonen van Nikolaas bij gehangen.

Myra is daardoor opgebloeid als pelgrims- (en toeristen-)oord.

 

 

DE MONDIALE VERERING VAN DE HEILIGE NIKOLAAS

 

In het Westen was de cultus van de heilige Nikolaas in het bijzonder gestimuleerd door keizerin Theop­hano, de Byzantijnse gemalin van de Duitse keizer Otto II, die al aan het einde van de tiende eeuw in het Noorden, onder andere in Nijmegen, kerken en kapellen ter ere van Nikolaas liet bouwen.

 

 

Bij de herdenking van de duizendste sterfdag van Theophano in 1991 is aan de Ottoonse kathedraal van Worms in Duitsland de wonderdadige olie uit het graf van Nikolaas geschonken.

 

In Worms wordt die olie nu in een reliekhouder, in de vorm van een scheepje, in de Nikolaas-kapel van de kerk bewaard.

 

  23 23 : Reliek van Nikolaas-olie in Worms    

 

In Rome was er overigens zelfs een paus, die zich al in de 9de eeuw naar de hei­lige liet noemen: paus Nikolaas I (858-867).

Al vanaf de 11de eeuw verspreidde de verering van Nikolaas zich verder naar de noordelijke gebieden van Europa, vooral door de activiteiten van de Hanze.

De verering van Nikolaas als beschermer van de reizenden en in het bijzonder van de zee- (en rivier-)varenden zal daar niet vreemd aan zijn geweest.

In het noordwesten van Europa kwam de grote bloei van de Nikolaasverering overigens pas in de late middeleeuwen.

 

Vooral mag niet vergeten worden, dat de invloed van het Byzantijns-christelijk rijk zich al in het eerste millennium uitstrekte tot ver in Zuid-Europa en dat vooral de Grieken zelfs daarvoor al een verering van Nikolaas kenden.

 

Toen dan ook in de 11de eeuw de Oost-Byzantijnse gebieden werden bezet, waardoor ook Myra werd bedreigd, en vooral toen de Seld­sjoeken in 1071 systematisch Lycië verwoest­ten, kon in de Europees Grieks-Byzantijnse gebieden de bezorgdheid over de relieken van Nikolaas niet uitblijven.

Nog in dezelfde eeuw groeide in Italië, zowel bij de inwoners van Venetië als bij die van Bari, het idee om uit Myra het gebeente van Nikolaas te halen.

(Commerciële overwegingen zullen hier zeker aan bijgedragen hebben. Voor bedevaarten en religieus toerisme was toch de Nikolaasverering uiterst interessant.)

 

In Bari woonden bovendien vele Griekse emigranten voor wie Nikolaas de belangrijkste heilige was. De Barine­zen waren sneller dan de Venetianen en op 4

Sep­tember 1087 keerde hun naar Myra uitgezonden schip terug in de thuishaven, waar de bevol­king samen­gestroomd was en jubelde over de nieuwe aan­winst.

 

 

 

   24 24 : Basiliek van Nikolaas in Bari    25 25 : Tombe van Nikolaas in Bari    26 26 : Tombe van Nikolaas in Bari   

 

Er werd voor de relieken een nieuwe kerk gebouwd, die in 1095 werd ingewijd in aanwezigheid van Paus Urbanus II, die in Myra een concilie bijeen geroepen had.

Dit 'overbrengen' (zoals het in de Nikolaas iconografie eufemistisch wordt genoemd) van zijn gebeente van het Turkse Myra naar het Italiaans Bari werd de grootste stimulans voor de verdere verbreiding van zijn verering in West Europa. Ook omdat hij nu volledig in de R.K. kerk geïncorporeerd was. Dit opende de weg naar popularisering in het West-Christendom, waar hij beschermer werd van de zeevaart, onze "Goed Heilig man", "Sinterklaas" en uiteindelijk "Santa Claus".

 

Voor Bari breekt in de 12de eeuw een periode van economi­sche bloei aan, want de verering van het ge­beente van Nikolaas legde de stad inderdaad geen windeieren. Pelgrims kwamen in groten getale. De Stad en de Roomse Kerk vaarden er wel bij.

Zo lieten twee Servische vorsten en Nikolaas-vereerders, Stephan Nemanja (eind 12de eeuw) en Stephan III Decanski (begin 14de eeuw), enkele belangrijke ikonen van Nikolaas naar het heiligdom in Bari brengen, die er nog steeds hangen.

Stephan III zou namelijk op voorspraak van Nikolaas genezen zijn van een ernstige oogziekte. (Nu een bekend tafereel op Slavische ikonen.)

Op 5 december 2008 werd St Nikolaas weer Orthodox in Bari.

Dat was een verrassing op 5 december 2008! De Russisch Orthodoxe Kerk krijgt een cadeau van Italië. Overigens wel een koekje van eigen (Russisch) deeg.
De van oorsprong Russisch orthodoxe kerk met 'gasthuis', die tsaar Nikolaas in 1913 in Bari liet bouwen voor de Russisch orthodoxe pelgrims en in 1917 door de Italianen werd genaast, wordt na negentig jaar teruggegeven. Dat zal op 6 december - de geboortedag van de belangrijkste heilige voor Rusland - daar een feest geven!

Reken maar, dat er lang onderhandeld is. Al sinds de val van de Sovjet Unie. De stroom van (welgestelde) Russische (orthodoxe) toeristen nam ook toe naar 'hun' Nikolaas in Bari. Maart dit jaar kreeg hij zelfs bezoek van vader Poetin. Inmiddels verdwijnt, onder paus Benedictus XVI, de kou meer uit de oecumenische lucht en kon het Vaticaan eindelijk instemmen met een teruggave.
Dan overlijdt, nota bene op dezelfde dag, de Russische patriarch en is te hopen dat een nieuwe patriarch het goed met Benedictus kan vinden. Een 'hereniging' van de - sinds het schisma in 1054 gescheiden - christelijke kerken zal er wel niet inzitten. Maar een historisch objectiever uitleg van het begrip 'Moederkerk' c.q. 'Moederkerken' zou al een groot winstpunt zijn.
Voorlopig gaan, ook in Bari na de verering van de relieken, de gelovigen nog hun eigen gescheiden wegen. De westerlingen naar hun Roomse kerk en de 'Russen' naar hun Orthodoxe kerk.
En iedereen is tevreden. Dankzij Nikolaas.

 

DE TWEEDE NIKOLAAS, ABT VAN HET SIONKLOOSTER

 

 

 

Om alle aan 'onze' Nikolaas toegedichte wonderen te begrijpen - die deels in latere eeuwen plaats gevonden moeten hebben - moet men het bestaan kennen van een tweede Nikolaas.

De bisschop van Pinara - evenals Patara en Myra gelegen in Zuid-Lycië. Ten tijde van zijn leven is hij minstens zo vereerd geweest als de eer­ste - en nu meest gekende - Nikolaas, 'onze' bisschop uit Myra.

  27 27 : Kaart van Lycië    

 

Er is een biografie van deze tweede bisschop Nikolaas bewaard gebleven. Het geschrift is getiteld: "Heilige Nikolaas, leven en werken van onze heilige vader Nikolaas, abt van het Sionklooster en bis­schop van de stad Pinara".

Het betreft hier een levensbeschrijving die tegen het eind van de zesde eeuw geschreven kan zijn door een mon­nik, die deze Nikolaas mogelijk nog heeft gekend.

Daarbij mag niet worden uitgesloten dat, in de 6de eeuw, de legenden rond de eerste Nikolaas uit de 4de eeuw al zo bekend waren, dat de monnik die de verheerlijkende beschrijving van de tweede Nikolaas schreef, daardoor flink beïnvloed was.

Dus blijft de vraag: aan wie komt 'oorspronkelijk' de eer van welke wonderen toe?

 

   28 28-32 : 000.08420 (details - geboorte / doop / schoolgang / twee wijdingen)  Nikolaas – vita en wonderen / Russisch - Jaroslavl’/ ca. 1700 / 40 x 35 cm     29 28-32 : 000.08420 (details - geboorte / doop / schoolgang / twee wijdingen)  Nikolaas – vita en wonderen / Russisch - Jaroslavl’/ ca. 1700 / 40 x 35 cm     30 28-32 : 000.08420 (details - geboorte / doop / schoolgang / twee wijdingen)  Nikolaas – vita en wonderen / Russisch - Jaroslavl’/ ca. 1700 / 40 x 35 cm     31 28-32 : 000.08420 (details - geboorte / doop / schoolgang / twee wijdingen)  Nikolaas – vita en wonderen / Russisch - Jaroslavl’/ ca. 1700 / 40 x 35 cm     32 28-32 : 000.08420 (details - geboorte / doop / schoolgang / twee wijdingen)  Nikolaas – vita en wonderen / Russisch - Jaroslavl’/ ca. 1700 / 40 x 35 cm    

 

Al bij de geboorte van deze Nikolaas werd duidelijk, dat hij een bijzonder kind was. Direct na de geboorte bleef de baby twee uur rechtop staan, wat aan zijn oom de woorden ontlokte: "Hij is uit de wil van God geboren en hij zal God vanaf deze plaats prijzen". Nikolaas weigerde bovendien op vrijdag de moederborst, om het vastengebod niet te verbreken.

Zijn ouders Epiphanios en Nonna (of Johanna) vertrouwden het kind aan zijn oom en peetvader toe, die voor het onderricht zou zorgen. Deze, tevens abt van een klooster, verkoos hiervoor de monnik Conon. Nikolaas, nog kind, maar reeds voorbestemd voor het gees­telijk ambt, werd kort daarop tot diaken gewijd door de bisschop van Myra, eveneens Nikolaas geheten. Toen Nikolaas 19 jaar oud was werd hij tot priester gewijd en vervolgens tot abt van het nieuwe Sionklooster in Ly­cië.

 

Al tijdens zijn leven omstraalde een aura van heilig­heid Nikolaas. Zieken werden bij hem gebracht en hij genas hen. Gebrekkigen gingen geheeld heen. Nikolaas liet droog­gevallen bronnen opnieuw vloeien en maakte giftig water weer zuiver.

De biografie ver­meldt tientallen van deze wonderbaarlijke voorvallen.

 

 

Indrukwekkend is de schildering van de verdrijving van een boze demon uit een boom. Nikolaas hakt de boom om en daarmee is Lycië symbolisch bevrijd van het heiden­dom.

 

Deze episode past bij de histo­rische feiten van die dagen. Keizer Justinianus liet overal in Klein-Azië heilige bomen vellen om de laatste heidense cultussen, zoals de Baäl verering, uit te bannen.

 

  33 33 : 000.07261 (detail – duivel verdrijven)  Nikolaas van Mojzaisk met vita in 26 taferelen / Russisch / 17e eeuw / 129 x 105 cm    

 

Abt Nikolaas trok twee maal tijdens zijn leven ter bede­vaart naar Jeruzalem om de heilige plaatsen te bezoeken. Tijdens een van deze tochten stak op zee een hevig nood­weer op, dat de heilige er toe bracht Gods hulp af te smeken om de zeevarenden te redden. En inderdaad greep God op voorspraak van de heilige in. Dit zou Nikolaas later bij de zeelieden zeer geliefd ma­ken.

 

   34 34 : 000.09691 (detail - redding op zee)  Nikolaas, vita en wonderen / Russisch / ca. 1700 / 38,5 x 33,4 cm.     35 35 : 000.08467 (detail - redding op zee)  Nikolaas met wonderen-cyclus / Grieks / ca. 1600 / 45 x 37 cm     36 36 : 000.05323 (detail - redding op zee)  Nikolaas Velikoretski met 8 taferelen / Russisch - Novgorod / ca. 1500 / 58 x 45,7 cm

 

In de jaren 541/542 werd het Byzantijnse rijk geconfron­teerd met een van de ernstigste pestepidemieën uit de Mid­deleeuwen. Gedurende deze jaren en de jaren van hon­gers­nood die volgden, zette de heilige zich in voor de be­hoeftige bevolking en voorzag de armen en zieken van wijn, geld, graan en vlees.

 

Omstreeks 550 werd deze Nikolaas benoemd tot bisschop van Pinara, ongeveer 100 kilome­ter ten westen van Myra. Het zou een ongelukkige periode worden. Drie jaar na zijn installatie wilde hij voor de Moeder Gods een kerk bouwen. Clerus en bevolking stel­den zich echter te weer, maar Nikolaas volhardde en betaalde de kerk uit eigen vermogen. Teleurgesteld trok hij zich kort daarna terug in het Sion­klooster te Myra, waar hij de rest van zijn leven wijdde aan de verzorging van zieken.

 

Op 10 december 564 stierf deze heilige man. Wellicht dus al bij de beschrijving van zijn leven en zeker vanaf de ne­gende eeuw, worden vita en wonderen van deze tweede, zestiende eeuwse Nikolaas, bisschop van Pinara, dus vermengd met die van de eerste, vierde eeuwse Nikolaas, de bisschop uit Myra.

 

Want hierboven zijn al elf momenten uit zijn leven en wonderen beschreven die nu ook toegedicht worden aan 'onze' (eerste) Nikolaas van Myra. Over het aantal wonderen dat inmiddels aan de (samengevoegde) Nikolaas wordt toegewezen, verschillen de hagiografen van mening. Dat gaat van tientallen tot honderden. Want ook post-mortaal was en is hij nog - vooral in de Oost-Christelijke gebieden - een grote troost en Wonderdoener.

Aan het eind van deze beschrijving worden een aantal van de belangrijkste - ook op ikonen uitgebeelde - (legendarische) momenten uit zijn leven en wonderen genoemd. Ook die lijst kan nog worden uitgebreid naarmate men meer ikonen ziet.

 

DE VERERING VAN NIKOLAAS IN RUSLAND

 

De verering van Nikolaas is, vooral bij het volk in Rus­land, wijd verbreid. Hij is de grote helper in alle noden, verdedigt tegen onrecht - ook door hen, die met macht be­kleedt zijn, geneest op wonderbaarlijke wijze, drijft de duivel uit, helpt materieel, redt schipbreukelingen en drenkelingen (ook figuurlijk) en overwint de dood.

Hij wordt in Rusland beschouwd als de "dertiende apostel". Hij is de beschermheilige van het land, van het gezin, het huis en meer specifiek van de man als het hoofd van het gezin en van de staat. Tsaren en bedelaars, bisschoppen en leken, kerken en dorpen zijn naar hem vernoemd.

 

Een Russisch volksgezegde verwoordt het respect: Als God zou sterven, maken wij Nikolaas tot God". Men moet de Russen kennen om de oprechte onschuld van deze devote overtuiging te kunnen respecteren.
 

     37 37 : Russische kerkdienst    

Tot op de huidige dag bestaat in Rusland een onwrik­baar geloof in de almacht van Nikolaas als Wonderdoener. Toen tijdens de Revolutie van 1917 atheïstische propagandisten overal verklaarden, dat er geen God be­stond, kregen zij dan ook ten antwoord: "En wat dan nog, er is toch nog steeds Nikola".

 

In Rusland weet men zich de Heilige Nikolaas zo nabij, dat hij er ook Nikolaas de Barmhartige (Nikola Milostivij) en heel familiair Grootvadertje Nikola de Hulp­vaardige (Batoesjka Nikola Ygodnik) wordt genoemd.

 

De (arme) gelovige voelt zich zo vertrouwd met Nikolaas, dat hij hem aanroept in al zijn dagelijkse beslommeringen, bij ziekte en honger en bij belangrijke momenten in het leven, zoals het huwelijk en zelfs in barensnood.

 

Een beschermende ikoon van Nikolaas mag dan ook in geen huis in Rusland (van gelovigen en ook 'ongelovigen') ontbreken. Nikolaas is zowel de beschermer van het huis als van de bewoners

 

Meestal apart tegenover de deur, of in de "Rode Hoek" vol ikonen, hangt de ikoon van Nikolaas zo, dat hij ieder die binnentreedt als eerste ziet. Hij wordt als eerste begroet, nog voor de bewoners. En met zijn strenge rechtvaardigheid houdt hij ook kwaadwillenden buiten de deur.

Een goed gebruik, dat nu ook in het 'Westen' door vele ikonenvrienden wordt overgenomen. Want waar vertrouwen leeft, bestaat meer vrede.

 


     38 38 : Rode hoek met ikonen bij Russisch-orthodox gelovige thuis    

 

De vaak aandoenlijke en bijna sprookjesachtige vertellingen over de heilige zijn door velen bijeengebracht: o.a. door A. Remizov in zijn boek "Nikola de Barmhartige".

Een bekend verhaal gaat over een dorp waar brand uitbrak. Men haalde de grote Nikolaas-ikoon uit de kerk en ging in processie zingend, biddend en Nikolaas om redding smekend rond het vuur. Toen dat niet uitging werden de gelovigen boos en gooiden de ikoon in het vuur ……. dat toen - vanzelfsprekend - meteen doofde. Die licht geblakerde ikoon wordt in het door Nikolaas geredde dorp nog steeds vereerd.

 

Een andere bekende legende is die van het beeld van Nikolaas dat de stad Mojzaisk redde, zoals verderop in deze typebeschrijving kan worden gelezen.

 

Het is opvallend, dat in de volkse opvatting elke Niko­laas-ikoon wonderen kan en moet verrichten.

 

En wanneer Nikolaas dan eens een verzoek niet inwilligt, wordt hij gestraft, zoals vroeger met de voor-christelijke goden gebeurde: de ikoon wordt gegeseld of simpelweg omgekeerd en met de voorzijde naar de muur gezet.

 

   39 39 : 000.03999  Nikolaas van Mojzaisk in kiot / Russisch / 16e eeuw / 49 x 41 (83) cm    

 

Het is niet verwonderlijk, dat die diepe verering - het grote vertrouwen dat in Nikolaas wordt gesteld - zijn weerslag heeft gevonden in ontel­bare ikonen: van simpele "plaatjes" tot vele meesterwerken, getuigend van oprecht geloven en daardoor gevoede artistieke inspiratie.

 


ICONOGRAFIE

 

Voorkomen

 

Nikolaas wordt meestal afgebeeld in de houding van de Albeheerser:

 

40 in portret  40 : 000.03917  Nikolaas, portret / Russisch / 16e eeuw / 32 x 27 cm    

41 frontaal ten halve lijve  41 : 000.07067  Nikolaas, kerkvorst en wonderdoener / Russisch / 16e eeuw / 56 x 48 cm    

42 staand ten voeten uit  42 : 000.04918  Nikolaas van Zaraisk met 30 taferelen / Russisch – Novgorod, Moskou / rond 1600 / 100,5 x 76,5 cm                                              43 als kerkvorst zetelend op een troon  43 : 000.08467  Nikolaas met wonderencyclus / Grieks / ca. 1600 / 45 x 37 cm    

 

Hij is gekleed in het pontificaal ornaat. Over het sticha­rion (onderkleed) draagt hij een rijk geborduurd phelonion (kazuifel) en om de hals ligt het omophorion (de wit wollen bisschopsstola, versierd met drie kruisen).

 

Zijn kraag staat langs de zijkanten van de hals omhoog en laat aan de voorkant een stukje van de hals vrij, zoals in de Byzantijnse kledingvoorschriften het geval was.

 

Nikolaas draagt meestal geen mitra (mijter). Alleen op Zuid-Russische ikonen wordt hij vaak met een mitra afgebeeld. In alle gevallen is het dan een ronde, orthodoxe, mitra en geen Roomse mijter met gespleten punt. (Zo ja, dan kan alleen al daaraan de ikoon herkend worden als afkomstig uit de 'verroomste' geünieerde orthodoxe Kerk.)

 

Handgebaar

 

   44 44 : 000.07106 (detail - zegenende hand)  Nikolaas, bisschop en wonderdoener / Russisch / 17e eeuw / 68 x 57 cm.     45 45 : 000.08560 (detail - zegenende hand)  De Emmaüsgangers / Grieks / 18e eeuw / 35,2 x 28 cm.     46 46 : 000.09305 (detail – zegenende hand)  Johannes de Doper / Post-Byzantijns/Russisch / 16de eeuw(?) / 44,5 x 33,5 cm     47 47 : 100.532 (detail – zegenende hand)  Moeder Gods van Cyprus / Grieks / 18e eeuw / 34 x 27,7 cm.     48 48 : 000.04918 (detail – zegenende hand)  Nikolaas van Zaraisk met 30 taferelen / Russisch – Novgorod, Moskou / rond 1600 / 100,5 x 76,5 cm

 

Nikolaas houdt de rechterhand geheven in het zegenteken: de vingers gebogen en gekruist in het naamteken IC XC - Jezus Chris­tus. De keuze van de vingerstand is afhankelijk van het ge­bied, de periode van ontstaan van de ikoon en van de geloofsgroep: afwijkend bijvoor­beeld bij de "oud-gelovigen" .

 

Als oorsprong van het hand- en vingergebaar wordt wel het spreek­gebaar gezien, waarmee de oratoren in antieke tijden hun toehoor­ders tot stilte en aandacht geboden. Hand opheffen was vragen om stilte in de arena. Twee vingers gespreid in een V en de duim met 2 vingers samen was: "Ik spreek!" Meestal zijn dus wijsvinger en middelvinger gestrekt, terwijl duim en de drie vingers naar binnen zijn gebogen.

 

In de christelijke iconografie werd hier een nieuwe bete­kenis aan toegevoegd, namelijk die van het Christogram. De gestrekte vingers werden gekruist tot de Griekse letter Chi (X) en de drie overige vingers gevormd als Griekse Rho (P):

samen de beginlet­ters van de naam Christus of "XP-ICTOC".

 

Wanneer nu de pink wordt gestrekt, vormen de vingers de letters I (pink), C (duim en ringvinger), X (wijs- en middelvinger) = ICXC = IesuS ChristuS

 

In de Orthodoxie fungeren twee vingers ook als symbool voor de twee naturen van Christus, de Goddelijke en de menselijke natuur, verenigd in een persoon.

De drie overige vingers symboliseren dan de Drie-eenheid van de drie Goddelijke Personen, de Vader, de Zoon en de Geest. Gestrekt of gebogen samenvoegen van twee en drie vingers komt op ikonen ook weer op verschillende wijze voor.

 

 

Het Evangelie

 

   49 49 : 000.04918 (detail – hand met boek)  Nikolaas van Zaraisk met 30 taferelen / Russisch – Novgorod, Moskou / rond 1600 / 100,5 x 76,5 cm     50 50 : 100.00163 (detail – hand met geopend boek)  Nikolaas / N-Russisch / ca. 1600 / 64 x 45,5 cm     51 51 : 000.09753 (detail - hand met geopend boek)  Nikolaas, kerkvorst en wonderdoener / Russisch / 19e eeuw / 35 x 30 cm     52 52 : 000.09311 (detail – gesloten boek)  Nikolaas, kerkvorst / Russisch – Novgorod / deels 16e , deels 19e eeuw / 57,1 x 70,6 cm

 

In de linkerhand draagt Nikolaas het Woord, het Evangelie, soms gesloten, soms geopend. De getoonde tekst heeft meestal betrekking op Christus als Leraar en Herder van het volk en verwijst daarmee naar de functie van Nikolaas als bisschop, de her­der der gelovigen.

 

Op Russische ikonen staat vaak een parafrase van de Bijbeltekst uit Marcus 3,7-8:

"Die een talrijke menigte uit heel Judea om zich verzamelde."

Duidelijk een verwijzing naar de opdracht van de bisschop Nikolaas om het Woord te verspreiden zoals Jezus dat deed.

 

Op Griekse ikonen luidt de tekst doorgaans:

"De Heer sprak: laat zo uw licht schijnen voor de mensen." (Matt. 5,16)

 

Fysionomie

 

   53 53 : 000.04943 (detail – portret)  Nikolaas, kerkvorst en wonderdoener / Byzantijns- Macedonië / 15e eeuw / 20,5 x 14,5 cm
    54 54 : 000.08467 (detail – portret)  Nikolaas met wonderencyclus / Grieks / ca. 1600 / 45 x 37 cm     55 55 : 000.04261 (detail – portret)  Triptiek Nikolaas van Mojzaisk / Russisch / 17e eeuw / 59 x 80 cm     56 56 : 000.09406 (detail – portret)  Nikolaas, kerkvorst en wonderdoener / Noord-Russisch / 18e eeuw / 31,4 x 27,3 cm

 

Voor alle gelovigen (en voor ieder, die enige kennis heeft van de orthodoxe iconogra­fie) is Nikolaas direct herken­baar aan zijn nobel gelaat. Hij heeft een hoog voorhoofd, waarin enkele wijsheidsrimpels. Vooral de Byzantijnse bisschopsportretten van Nikolaas tonen een streng en ascetisch gelaat waar de twee wijsheidsplooien prominent aanwezig zijn op het hoge voorhoofd.

 

Zijn jukbeenderen zijn zacht, de wenkbrauwen scherp, de ogen iets naar elkaar toe geplaatst. Op de Russische ikonen is de gezichtsuitdrukking gevarieerder, soms bedachtzaam of diepzinnig, dan weer deemoedig, maar altijd zeer menselijk.

 

Het korte, licht krullende haar valt in het midden van de kruin iets naar voren en aan de zijkanten tot aan en iets achter de oren. Hij draagt een korte krullende baard, die zich in het midden meestal splitst in twee krullen.

 

Verschijning van de Moeder Gods en Christus

 

 

 

         57 57 : 000.04261 (detail – portret met Christus en Moeder Gods)  Triptiek Nikolaas van Mojzaisk / Russisch / 17e eeuw / 59 x 80 cm    

 

Ter hoogte van Nikolaas' schouders of meer naar de hoeken van de ikoon verschijnen de Moeder Gods en Christus; op wolken of in een medaillon of omgeven door een stralenkrans, waarmee de hemelse sferen zijn gesymboliseerd.

Zij overhandigen Nikolaas de tekenen van zijn waar­digheid: Christus reikt hem het Evangelie aan en de Moeder Gods het omophorion, de bisschopsstola.

In verscheidene Nikolaas-legenden wordt verhaald, hoe en waarom de Moeder Gods en Christus hem aldus hebben geëerd.

 

De meest geaccepteerde uitleg houdt verband met het Oecumenisch Concilie van Nicaea in 325. Toen dit bijeenkwam bestond er bij de jonge kerk grote verdeeldheid, vooral veroorzaakt door de leer van Arius, een priester uit Alexandrië die leerde dat Christus een schepsel was van zijn Vader en niet (al) in eeuwigheid bestaan had.

 

Daaruit ontstond op het Concilie van Nicaea de beroemde discussie over de i.

De jonge kerk formuleerde in een dogma het bestaan van de Drie-eenheid waarin Christus als Zoon in wezen gelijk was aan de Vader ("homo-ousios")

De ketterse leer van Arius ging er van uit dat dit niet kon omdat Christus slechts gelijkend was op de Vader die hem geschapen had ("homo-iousios").

De concilievaders verwierpen de leer van Arius en stelden op 19 juni 325 daar de geloofsbelijdenis van Nicea tegenover.

 

"Wij geloven in God, de almachtige Vader …….en in de heer Jezus Christus, de Zoon van God ……God uit God, Licht uit Licht, ware God uit God voortgebracht, niet geschapen, in wezen gelijk aan de Vader".

 

Arius werd uit de gemeenschap van de gelovigen verstoten en door Keizer Constantijn de Grote in de ban gedaan.

Maar Arius' stelling bleef levend in de overtuiging van de 'Arianen', die in de decennia daarna zoveel macht kregen in het rijk en aan het hof dat Constantijn zich aan het eind van zijn leven ariaans liet dopen!

Bij het Concilie van Constantinopel in 381 werd de geloofsbelijdenis aangescherpt en verrijkt met de Heilige Geest. Dit was de tweede afwijzing van de opvattingen van de Arianen. (bron: 'Het grote concilieboek' - A.Henze / uitg. Helmond )

 

Volgens de legende had Nikolaas zich tijdens het Concilie van Nicaea zo boos gemaakt op Arius, dat hij hem een oor­vijg toediende. Dat kon de Byzantijnse keizer Con­stantijn, die de kerk­vergadering bijeen geroepen had, natuurlijk niet laten passeren en hij zag zich genoodzaakt Nikolaas uit zijn bisschoppelijke functie te ontheffen en hem zelfs gevan­gen te zetten.

 

  58 58 : 000.08467 (detail – portret)  Nikolaas met wonderencyclus / Grieks / ca. 1600 / 45 x 37 cm    

 

Op wonderbaarlijke wijze werd Nikolaas echter uit de ge­vangenis bevrijd en kort daarop ontving hij van Christus zelf en van de Moeder Gods de bisschoppelijke

insig­nia terug, het Evangelieboek en het omophorion. Dit als teken, dat alles was vergeven. (Maar ook als Goddelijk bewijs dat hij gelijk had en Arius ketters was.)

Elders heet het, dat de geestelijke leider van het Con­cilie, bisschop Ossius van Cordo­ba, het gedrag van Nikolaas een bisschop onwaardig vond en daarom diens omopho­rion terug­vor­derde.

Die nacht droomde Ossius, dat Christus het Evangelieboek vasthield en de Moeder Gods het omophorion, terwijl zij het eerher­stel van Nikolaas aankondig­den.

En zo geschiedde. De volgende dag werd Arius voorgoed als ketter veroordeeld en herkreeg Nikolaas zijn bisschop­pelijke waar­digheid en de bijbehorende insignia.

 

Nikolaas-"portret"

 

   59 59 : 000.08330  Nikolaas portret / Russisch / omstreeks 1700 / 30,5 x 25 cm     60 60 : 000.09592  Nikolaas portret / Russisch / 17e eeuw / 26,8 x 31,5 cm.     61 61 : 000.09344  Nikolaas portret / Russisch / 16e-17e eeuw / 27 x 31 cm.     62 62 : 000.05710  Nikolaas portret / paneelikoon met oklad / Russisch – Moskou / 16e eeuw / 24,5 x 19,5 cm

 

De ikoon met het "portret" van Nikolaas, waarop slechts zijn hoofd en een deel van de schouders zijn afgebeeld, is zeldzaam en komt na de zestiende eeuw nauwelijks meer voor. Latere portret-ikonen van Nikolaas gaan in stijl bijna altijd terug op ikonen van vóór de zestiende eeuw en zijn dan meer traditio­neel dan origineel.

 

Mogelijk ligt de reden tot deze beperking in het feit, dat de iconografie van het portret in feite gereserveerd was voor Christus, in enkele varianten van de ikoon van het Heilig Mandylion, de "niet door mensenhanden gemaakte" beeltenis van Christus, en van de ikoon van "Christus, het vermanende oog". (In het Nederlands vertaald met "strenge oog".

Met welke vertaling de vaderlijke liefde verloochend wordt. RR.)

 

   63 63 : 000.05588  Deesis / Noord-Russisch / 15e-16e eeuw / 28 x 57 cm     64 64 : 000.05174  Deesis / Russisch – Moskou / 17e eeuw / 30,5 x 70 cm    

 

en uitzondering daarop, en wellicht de logische oorsprong van het Nikolaas- portret, is de Portret-Deësis. In de Deësis staat Jezus Christus centraal en wordt hij geflankeerd door de Moeder Gods en Johannes de Voorloper, als voorsprekers voor de gelovigen bij Christus. Wanneer Christus dan in portret wordt weergegeven, is het logisch dat ook de Moeder Gods en Johannes in portret worden afgebeeld.

 

In de diepe verering die Nikolaas ging genieten ontstond een Portret-Deësis waarbij Johannes vervangen werd door Nikolaas (die inderdaad nog meer 'Voorspreker voor de gelovigen' was/werd dan Johannes). Daartoe moest dus ook van Nikolaas een portret-ikoon worden toegestaan.

 

Er bestaat een legende over de geloofsstrijd die ontstond over dat Nikolaas-portret. (En ten gunste van Nikolaas werd beslecht.) Op een vita-ikoon van Nikolaas wordt deze legende soms afgebeeld.

Zoals hiernaast. De legende verhaalt over de bisschop Athanasius die de ikoon niet wilde vereren. Maar als later Athanasius dreigt te verdrinken, verschijnt Nikolaas om hem te redden en te vergeven.     65 65 : 000.07261 (detail – Nikolaas in Deesis wonder) Nikolaas van Mojzaisk met vita in 26 taferelen / Russisch / 17e eeuw / 129 x 105 cm.    

 

Nikolaas-portret ons aankijkend

 

Wanneer Nikolaas in de Deësis wordt afgebeeld, is het logisch dat hij zich (tenminste met de blik) opzij tot Christus wendt. Maar op de meeste, ja bijna alle Nikolaas portretikonen, is zijn gezicht frontaal afgebeeld en kijkt hij ons recht aan. Dit kan dus een bewijs zijn dat - vanuit de portret-afbeelding (op 3 aparte ikonen) in de Deësis, - ook Nikolaas geëvolueerd is tot de uitzonderlijke status van heiligheid en bekendheid die ook alleen met portret weergegeven kan worden. Maar die portretten blijven zeldzaam.

 

NIKOLAAS ALS BESCHERMER VAN EEN SPECIFIEKE STAD

 

Op Russisch grondgebied zijn van Nikolaas verschillende nieuwe ikonentypen ontstaan, die voortkomen uit (een legende over) een bijzondere bescherming die hij aan een stad zou hebben gegeven. Hier worden er vier genoemd.

 

Nikolaas van Mojzaisk

 

   66 66 : Houten Nikolaas beeldje     67 67 : 000.04261  Triptiek Nikolaas van Mojzaisk / Russisch / 17e eeuw / 59 x 80 cm     68 68 : 000.07261 (centrale ikoon)  Nikolaas van Mojzaisk met vita in 26 taferelen / Russisch / 17e eeuw / 129 x 05 cm.

 

Op die ikonen wordt Nikolaas staande, dus ten voeten uit, afgebeeld. Hij is gekleed in het bisschop­pelijk gewaad. In de hooggeheven rechterhand houdt hij een kromzwaard en in de linker draagt hij een miniatuur van een ommuurd kerkje of stadje, een Kreml.

 

Die iconografie berust op een legende waarin Nikolaas de inwoners van de stad Mojzaisk te hulp kwam, toen dezen in 1380 zijn be­scherming afsmeekten tegen de belegering door de Tataren.

 

Het volk trok in wanhoop naar de kerk om te bidden voor het beeld van Nikolaas.

Volgens de legende stapte Nikolaas van zijn sokkel, nam een zwaard en verhief zich hoog in de lucht boven de wallen van de bedreigde stad om de aanvallers te verdrijven. Dit voor de Tataren angstaan­jagende wonder zaaide zo'n paniek onder de belegeraars, dat zij in grote verwarring wegvluchtten.

Sindsdien geldt Nikolaas in Rusland ook als de beschermer tegen het oorlogsgevaar.

 

De zojuist geschreven woorden "stapte van zijn sokkel" in plaats van de verwachte zinsnede "de ikoon verhief zich " zijn geen vergissing. Uit kronieken is namelijk bekend, dat er al in 1302 in de stad Mojzaisk een kathedraal was gewijd aan Nikolaas de Wonder­doener. Het gebouw was een Poortkerk en daar bevond zich in een nis - als poortwachter - een uit hout gesneden sculptuur van Nikolaas.

Op ikonen van Nikolaas van Mojzaisk staat hij dan ook meestal afgebeeld tussen twee pilaren of zuilen en met een baldakijn boven zijn hoofd.

 

Maar bekend zijn ook de "kastjes" met een in hout gesneden beeldje van Nikolaas van Mojzaisk - met kromzwaard en miniatuurkerkje - tussen twee pilaartjes.

Een kleine kopie dus van het beeld dat in Mojzaisk moet hebben gestaan.

Onze kleine vriend hiernaast heeft enkele jaren het tijdelijk kantoor van Odigia bewaakt.

Maar als we heel eerlijk zijn, dan waren wij het meer die hem koesterden.

Hij is zijn voetjes kwijt en zijn handjes die geen zwaard en maquette van de stad Mojzaisk droegen.

Maar hij was de meest 'aan biddelijke' meest tedere gast bij Odigia. Gelukkig waren wij niet de enige bewonderaars. Hij heeft een heel goed 'thuis' gevonden en zal daar ongetwijfeld een net zo geliefd huisgenoot zijn als hij bij ons was.      69 69 : 600.090  Nikolaas van Mojzaisk in kiot / Russisch / 18e eeuw / 35,8 x 20,3 cm    


Het meest bekend in Nederland is wellicht het zestiende eeuws beeldje van Niko­laas van Mojzaisk, uit de vroegere "De Wijenburgh collecties", die zich nog in zijn eigen oude kiot - ikonenkastje - bevindt.

 

Afb 64 / Boek "IKON- Wijenburgh" (Edities: Geloof in Kunst / Inspired Art / Kunst, Geist und Glaube / Arte Ispirate)

 

     70 70 : 000.03999  Nikolaas van Mojzaisk in kiot / Russisch / 16e eeuw / 49 x 41 (83) cm    

 

Driedimensionale afbeeldingen van heiligen zijn overigens uiterst zeldzaam.

Ook nog lang na de eerste eeuwen van het christendom werden "gesneden beelden" vermeden. Niet zozeer omwille van het aloude Joodse gebod, maar van uit de overtuiging, dat heiligen niet mogen worden afgebeeld naar hun menselijke c.q. tastbare gedaante, maar alleen naar hun spirituele wezen.

Het altijd aanwezige dilemma van de ikonenkunst. Zelfs bij deze beeldjes is de derde dimensie - de diepte - dan ook wat 'afgeplat'.

 

Het uitbeelden van Nikolaas in de vorm van een driedimensionaal beeld heeft zich naar alle waarschijnlijk­heid ontwikkeld uit de functie van Niko­laas als poortwachter.

In de vroege tijd van Rusland waren de marktplaatsen afgesloten met een palissade. Naast of ter weerszijden van de ingangspoort stond als poortwachter een beeld van een beschermende Godheid. Soms op een paal, soms in een nis. In Noord Rusland waren dat aanvankelijk de 'heidense' beschermers Perun en Frija.

 

Als poortwachter heeft een houten beeld van Nikolaas ook eeuwenlang naast een naar hem genoemde poort van het Kremlin gestaan. Aldus heeft de heilige het hart van Rusland bewaard. Alle vorsten en Tsaren van Rusland rekenden het tot een plicht de Grote Heilige eer te bewijzen bij het betreden van het Kremlin door deze poort. Toen keizer Napoleon zich in 1812 genoodzaakt zag Moskou te verlaten, liet hij de Nikolaaspoort opblazen. De poorttoren viel in puin maar het beeld van Nikolaas bleef ongedeerd.

 

Vooral in het Noordwesten van Rusland kende men al in de middeleeuwen dit ge­bruik, dat weer overgeno­men kan zijn van de Rolandbeelden die nog tot op heden in o.a. Bremen te bezichtigen zijn.

 

Die Rolandbeelden hadden een functie als (poort­)wachters die erop toezagen wie de stad betrad en er in rond liep.

Bremen was - evenals de stad Novgorod - een van de grote Hanze­steden, die in geheel Europa en West-Rusland intensieve handelsbetrekkingen onderhielden.

 

 

 

71 71 : Roland beeld in Bremen     72 72 : Houten beeldje Paraskeve     73 73 : Houten beeldje Paraskeve

 

Met de opkomst van het christendom in Rusland werden Perun en Frija vervangen door Nikolaas en Paraskeve.

 

Daarom was ook zij 'gekend' en nog lange tijd uitgebeeld als een 3-dimensionale ikoon.

 

Paraskeve is nog steeds de beschermster van de kooplieden, de middelaars en de dieven. Drie beroepen die zich op marktdag manifesteerden.

 

 

Verschillende van deze beelden bevinden zich nu in Russische musea. Niet alleen van Nikolaas, maar ook van Paraskeve, Joris en andere heiligen. Of dat allemaal poortwachters waren valt te betwijfelen. Ook hier zal het iconografische voorbeeld meer algemene navolging hebben gevonden. Maar Nikolaas van Mojzaisk - manshoog of in een kleine kiot - blijft de meest bekende driedimensionale ikoon.

 

Nikolaas van Zaraisk

 

 

 

   74 74 : 000.07090  Nikolaas van Zaraisk / Russisch / eind 15e eeuw / 103,5 x 73 cm     75 75 : 000.04918  Nikolaas van Zaraisk met 30 taferelen / Russisch – Novgorod, Moskou / rond 1600 / 100,5 x 76,5 cm     76 76 : 000.05955  Nikolaas van Zaraisk / Russisch – Novgorod / 15e eeuw / 54 x 36 cm

 

Ook op de ikoon van Nikolaas van Zaraisk is hij staande weergege­ven.

Hij houdt de armen geheven. Daarbij maakt de rechterhand een zegensgebaar.

In de - meestal ver­hulde - linkerhand houdt hij een groot gesloten Evangelieboek. Zijn bisschopsmantel spreidt zich rond zijn lichaam als een mandorla.

Kenmerkend is het tasje ( het epigonation; letterlijk: "op de knie"), dat tussen de

rech­terheup en knie werd gedragen.

 

De ikoon van Nikolaas van Zaraisk is een lokale ikoon, dat wil zeggen een

geogra­fisch bepaalde afbeelding, berustend op een plaatselijke wonderbaarlijke gebeurtenis. Volgens de legende zou in 1235 de Russische "oerikoon" op bovennatuurlijke wijze vanuit de Krim naar het Oka-gebied bij de stad Rjazan zijn meegebracht. Vooral in het stadje Zaraisk werd de ikoon vereerd en verrichtte zij vele wonderen.

 

Nikolaas Velikoretskij

 

Een volgend type is de Nikolaas Velikoretskij -

"van de Grote Rivier".

De ikoon is opgebouwd uit negen even grote vakken, waarvan het middelste - met de beeltenis van Nikolaas - enigszins verdiept is. Rondom dit midden zijn acht scènes uit het leven van Nikolaas afgebeeld.

Volgens de legende werd de ikoon gevonden aan de oever van de rivier de Vjatka, en verrichtte zij vele wonderen en genezingen.

In 1551 werd zij op last van Tsaar Iwan de Verschrikkelijke naar Moskou gehaald.

** Afb 32 / Boek "IKON- Wijenburgh

 

Verspreid door deze hele beschrijving van de Nikolaas ikonen zijn enkele details van deze ikoon al uw oog gepasseerd.

 

77 77 : 000.05323  Nikolaas Velikoretski met 8 taferelen / Russisch - Novgorod / ca. 1500 / 58 x 45,7 cm    

 

LEVEN EN WONDEREN VAN NIKOLAAS OP IKONEN

 

Van kinds af aan tot postmortaal biedt Nikolaas overal en altijd hulp en redding: aan drenkelingen (in water of de maatschappij), onschuldig veroordeelden, armen en andere hulpbehoevenden.

Levensloop en de vele wonderen zijn bron voor talrijke ikonen. Als een krans van kleine afbeeldingen rond de centrale afbeelding van Nikolaas worden die op 'vita-ikonen' uitgebeeld.

 

78 78 : 000.08467  Nikolaas met wonderencyclus / Grieks / ca. 1600 / 45 x 37 cm     79 79 : 000.09691  Nikolaas, vita en wonderen / Russisch / ca. 1700 / 38,5 x 33,4 cm     80 80 : 000.04308  Nikolaas van Mojzaisk met vita in 12 taferelen / Russisch - Moskou / vroeg 16e eeuw / 41,5 x 33 cm
78 / 79 / 80

 

   81 81 : 000.004918  Nikolaas van Zaraisk met 30 taferelen / Russisch – Novgorod, Moskou / rond 1600 / 100,5 x 76,5 cm     82 82 : 000.05323  Nikolaas Velikoretski met 8 taferelen / Russisch - Novgorod / ca. 1500 / 58 x 45,7 cm     83 83 : 000.07261  Nikolaas van Mojzaisk met vita in 26 taferelen / Russisch / 17e eeuw / 129 x 105 cm

 

 

Levenscyclus

 

Voorbehoud:

Het is niet altijd duidelijk welk van - vergelijkbare - 'wonderen' op details /taferelen van een vita-ikoon zijn afgebeeld. Daarom is het mogelijk dat ook hier andere interpretaties kunnen worden gegeven. Bijvoorbeeld nrs 6-10 / 16&17/ 18 & 22 / 19-20 & 34 / 31&33&38

 

1. Geboorte van Nikolaas

2. Doop van Nikolaas, waarbij de heilige rechtop in de doopvont staat

3. Op de vastendagen woensdag en vrijdag weigert de baby de moedermelk.

4. De kleine Nikolaas heelt de lamme hand van een vrouw

5. Nikolaas wordt naar zijn oom de abt gebracht, die hem zal onderwijzen

6. Nikolaas wordt tot diaken gewijd

7. Nikolaas wordt tot priester gewijd

8. Nikolaas gaat voor in de liturgie ( zelfde iconografie als 10 ?)

9. Een jongen kreeg een visioen: wie als eerste voor het altaar knielt moet tot bisschop worden gekozen. Die eerste blijkt Nikolaas te zijn

10. Nikolaas wordt tot bisschop gewijd

11. Nikolaas bestraft Arius op het Concilie van Nicea in het jaar 325

12. In de gevangenis ontvangt Nikolaas, van Christus en de Moeder Gods, de tekenen van zijn bisschoppelijke waardigheid terug

13. Sterven van Nikolaas

14. Graflegging van Nikolaas

15. Overbrenging der relieken van Nikolaas van Myra naar Bari

 

De hulpvaardigheid van de rechtschapen Nikolaas bij leven en na overlijden.

16. Nikolaas verdrijft demonen uit een bron

17. Nikolaas verdrijft de heidense god Baäl (uit een boom)

18. Nikolaas verschijnt aan drie onschuldig veroordeelde generaals

19. Nikolaas verschijnt daarvoor in een droom aan keizer Constantijn

20. Nikolaas verschijnt in een droom aan de eparch Eulavius

21. Nikolaas redt drie onschuldig veroordeelde burgers van Myra van executie

22. Nikolaas bezoekt drie onschuldige gevangenen

23. Hij redt een ten onrechte beschuldigd kind -een dienaar van Epifani - uit de gevangenis

24. Hij bevrijdt de legeraarvoerder Pjotr uit de gevangenis

25. Bij bevrijdt een onschuldige Saraceen uit de gevangenis

26. Nikolaas redt de onschuldige Christophorus van onthoofding

27. Nikolaas redt de kleine Basileios uit de handen van een Arabische vorst

en brengt het ontvoerde jongetje terug bij zijn ouders

28. Nikolaas bestraft de Polovecer Adjar

29. Nikolaas redt drie zeelieden in nood

30. In de Nikolaaskerk vindt een vader zijn verdronken baby levend terug.

31. Nikolaas redt het jongetje Dimitrij uit de Dnjepr

32. Nikolaas redt drenkelingen uit de bek van een zee­monster

33. Nikolaas redt een matroos, die uit de mast was gevallen

34. Nikolaas geneest de Servische koning Stefan van een oogziekte

35. Nikolaas werpt bij een arme edelman drie maal een zakje met 'gouden ballen' door het raam als bruidsschat voor zijn 3 dochters.

36. Nikolaas koopt een tapijt van een verarmde koopman

en geeft het kleed terug aan de vrouw van de koopman.

37. Nikolaas vergeeft hen die zondigden buiten hun wil (prostitutie)

38. Nikolaas vergeeft Athanasius, dat die zijn ikoon niet wilde zegenen en redt hem van verdrinking.

39. Nikolaas is meermaals hulp voor noodlijdenden

40. Nikolaas geneest een melaatse man

41. Nikolaas verdrijft een demon uit een bezetene

 

Naast deze 41 (mogelijke) taferelen die voorkomen op ikonen met - soms zeer uitgebreide - vita van Nikolaas, bestaan er nog ettelijke aparte ikonen die andere legenden rond wonderen en verschijningen van Nikolaas uitbeelden.

 

Eén daarvan mag niet onvermeld blijven, omdat die de sterke band van Nikolaas met de Moeder Gods - beiden menslievenden - zo goed verbeeldt en in Rusland een geliefde ikoon is.

 

Moeder Gods Besednaja

 

Deze ikoon wordt genoemd de Besednaja - de Moeder Gods van het "onderonsje".

Koster Jurysj uit Tichvin had op een kerk, gewijd aan Nikolaas, een ijzeren kruis geplaatst. De bliksem sloeg in en de kerk brandde af. De Moeder Gods en Nikolaas verschenen aan de onfortuinlijke kos­ter. Zittend op een boomstronk sprak de Moeder Gods de koster vermanend toe "Jurysj, Jurysj, je weet toch dat het kruis van mijn Zoon van hout was".

 

Wanneer de koster echter een kruis maakt uit de boom waarop zij zit en dat Kruis op de kerk plaatst, zal de kerk eeuwig beschermd zijn.

En inderdaad, de herbouwde kerk van "Nikolaas en de Moeder Gods" staat er nog steeds, met een houten kruis er op!

Tot op heden is het zo, dat vele metalen kruisen op Russische kerken een houten kern hebben. De metalen huls dient dan ter bescherming van het houten kruis.

 

 

Tot zover (voorlopig) - voor de Vrienden-Donateurs van de Stichting ODIGIA-Instituut - het weinige van het vele dat over Nikolaas te vertellen is.

 

Maar over Nikolaas de Wonderdoener is nog veel meer wonderlijks te melden.
Dat leest u t.z.t. allemaal op de nieuwe website van Odigia!

 

Met waardering en dank voor de interesse van de lezer/kijker.

 

 

 

.